میخک

عكس العمل مغناطیسی آرمیچر

ماشینهای الکتریکی

ماشینهای الکتریکی وسایل تبدیل انرژی الكترومكانیكی گردان را ماشینهای الكتریكی می گویند. طبقه بندی ماشینهای الكتریكی ماشینهای الكتریكی به دو طریق دسته بندی می شوند: از نظر نوع جریان الكتریكی الف- ... ماشینهای الکتریکی

عكس العمل مغناطیسی آرمیچر