قانون سینوس‌ها


قانون سینوس‌ها

در مثلثات، قانون سینوس‌ها معادله‌ای است که میان طول ضلع هر مثلث دلخواه و زاویهٔ…

قانون سینوس‌ها

کلمات کلیدی : قانون,سینوس‌ها,قانون سینوس‌ها , مقالات علمي , امنیت، فناوری اطلاعات It، نانو، صنایع هوافضا، غذایی، فیزیک قانون+سینوس‌ها+ابر برچسبها