میخک

فراراز مدرسه

رفتن به مدرسه

از مدرسه رفتن متنفرم

از مدرسه رفتن متنفرم بسیاری از کودکان این حرف را می زنند. البته این احساس، چندان طول نمی‌کشد. اما اگر این احساس ماندگار شد، چه؟ مدرسه رفتن هم بخشی ... از مدرسه رفتن متنفرم

فراراز مدرسه