میخک
سه شنبه 29 مهر 1393
رفتن به مدرسه

از مدرسه رفتن متنفرم

بسیاری از کودکان این حرف را می زنند. البته این احساس، چندان طول نمی‌کشد. اما اگر این احساس ماندگار شد، چه؟ مدرسه رفتن هم بخشی ...