میخک
شنبه 8 آذر 1393

فراراز مدرسه

رفتن به مدرسه

از مدرسه رفتن متنفرم

از مدرسه رفتن متنفرم بسیاری از کودکان این حرف را می زنند. البته این احساس، چندان طول نمی‌کشد. اما اگر این احساس ماندگار شد، چه؟ مدرسه رفتن هم بخشی ... از مدرسه رفتن متنفرم

فراراز مدرسه