میخک

سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP

Ueber_uns_blau

ECU را بشناسیم

ECU را بشناسیم ECU مخفف Electronic Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که ... ECU را بشناسیم

سنسور فشار داخل مانیفولد یا MAP