میخک
شنبه 3 آبان 1393
نحوه برخورد با افراد دو جنسه

نحوه برخورد با دوجنسه ها

با افراد دوجنسه چگونه برخورد کنیم؟   امروز، واژه‌ای که بهتر مورد قبول جامعه پزشکی و جامعه دوجنسه‌هاست، واژه بی‌قراری جنسی است. اگر متوجه شوید یکی از کسانی ...